Đặc sắc

[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG THỜI TRANG

Thời trang là vật phẩm tạo nên hiệu ứng ngoại trang cho nhân vật. Ngoài hiệu quả trên thì Thời trang còn có những hiệu quả thuộc tính khác nhau giúp nhân vật tăng lực chiến.

I. Có 3 loại thời trang như sau:

1. Thời Trang Nhân Vật:

8

2. Thời Trang Cánh:

11

3. Thời Trang Ngự Kiếm

10

II. Thời Trang Có 2 Loại Thuộc Tính

- Thuộc tính cơ bản: Cộng dồn các thuộc tính và lực chiến đối với những thời trang đã sở hữu

- Thuộc tính khi sử dụng: Cộng thêm thuộc tính và tính năng vào nhân vật khi sử dụng thời trang đó

III. Tăng Cấp Thời Trang

Có thể dùng mảnh thời trang tương ứng với mỗi loại để nâng cấp thời trang mong muốn.

Mảnh kiếm được bằng cách tham gia các Sự Kiên để nhận loại thời trang đó.

Tách thời trang đã có để nhận được mảnh tương ứng dùng để tăng cấp.

12

13

Tăng cấp sẽ giúp tăng thuộc tính của thời trang. Mỗi lần tăng cấp sẽ mất một lượng mảnh thời trang nhất định

Trên đây là hướng dẫn về hệ thống thời trang và cách nâng cấp thời trang trong Game. Chúc Đại Hiệp sẽ sở hữu được những thời trang đẹp nhất trong Ngự Kiếm Mobile.